top of page

Privacyverklaring van Perfecte-Voeten Pedicure.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Perfecte-Voeten Pedicure verwerkt van haar klant.

Indien je klant wordt van Perfecte-Voeten Pedicure of om andere reden persoonsgegevens aan Perfecte-Voeten Pedicure verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met de privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om de privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is;

Perfecte-Voeten Pedicure, Serenadelaan 4, 2992 GE, Barendrecht.

De Salon is bereikbaar via sandra.dik@perfecte-voeten.nl of 06-2427 8138.

2. Welke gegevens verwerkt Perfecte-Voeten Pedicure en voor welk doel.

2.1 De Volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

- voor- en achternaam en eventueel geboortedatum

- adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)

- telefoonnummer en e-mailadres

- eventuele gezondheidsgegevens via diagnose tijdens behandeling of intake

- eventuele foto’s

2.2 Perfecte-Voeten Pedicure verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinde.

- je naam, adres, telefoonnummers en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over de afspraken en eventuele annulering daarvan.

- je naam, adres, telefoonnummers wordt gebruikt voor het eventueel versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Perfecte-Voeten Pedicure.

- je gezondheidsgegevens worden gebruikt voor de voortgang van de behandeling te monitoren.

- eventuele foto’s zullen gebruikt worden voor Social Media na toestemmen van je.

3. Bewaartermijnen

Perfecte-Voeten Pedicure verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden je persoonsgegevens vernietig.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers.

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Perfecte-Voeten Pedicure passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen, klachten

5.1 Via de eigenaresse van Perfecte-Voeten Pedicure kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Perfecte-Voeten Pedicure zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen één maand hierover informeren.

5.2 Indien bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse van Perfecte-Voeten Pedicure.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Perfecte-Voeten Pedicure je persoonsgegevens verwerkt of je verzoek behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan de eigenaresse van Perfecte-Voeten Pedicure via email, sandra.dik@perfecte-voeten.nl

6. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt.

Wij adviseren dan ook de privacyverklaring regelmatig te bekijken op eventuele wijzigingen.

Hopende voldoende geïnformeerd,

Sandra Dik

Eigenaresse

Perfecte-Voeten Pedicure

bottom of page